ЗАСТРАХОВКА "ЗДРАВЕ И СПОКОЙСТВИЕ" ОТ УНИКА

УНИКА Груп е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. Компанията обслужва 16 милиона клиенти в 18 страни. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти. Застраховката е предназначена за упражняване на спортна и туристическа дейност в планината, като планинарство, сноуборд и ски по отворените ски писти. Ако практикувате екстремни спортове извън пистите се нуждаете от Планинска застраховка „Екстремни спортове“.

The insurance covers:

Дневни пари при болничен престой

При злополука - 70 лв. на ден

При заболяване - 35 лв. на ден

При раждане до 6 дни включително се изплащат еднократна сума в размер на 210 лв. (еднократно). Ако престоят продължи над 6 дни, допълнително се изплащат за всеки следващ ден по 35 лв. на ден

Фрактури и счупвания вследствие на злополука

Леки фрактури на кости - 250 лв. (еднократно)

Средно тежки фрактури на кости - 500 лв. (еднократно)

При тежки фрактури на кости - 750 лв. (еднократно)

Фиксирана сума за операции

Хирургическо лечение с изплащане на фиксирани суми в зависимост от категорията на проведената операция - до 2000 лв. (еднократно)

Вродени аномалии

Козметични и пластични операции

Хронични заболявания, възникнали преди сключване на застраховката

Прегледи и изследвания без медицинска необходимост

Опит за самоубийство

Събития, настъпили при употреба на алкохол, наркотици или опиати

Природни бедствия

Участие на застрахованото лице като професионалист или аматьор във високорискови и опасни дейности

Събития, възникнали вследствие неспазване на медицински препоръки

Други, подробно описани в условията на застраховката

Застраховани лица

Застраховат се здрави физически лица на възраст от 1 до 64 навършени години към датата на сключване на застраховката, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 65 години.

Отлагателен период

Отлагателният период е периодът от време, през който застрахователят не носи отговорност, в случай че настъпи застрахователно събитие, независимо от факта, че застрахователният договор е в сила.
 • Застрахователното покритие за болничен престой вследствие на злополука влиза в сила веднага.
 • Застрахователното покритие за болничен престой при заболяване влиза в сила след 2 месеца от началото на застраховката.
 • Застрахователното покритие за болничен престой при раждане влиза в сила след 9 месеца от началото на застраховката.

Изисквания за изплащане на обезщетение

 1. Дневни пари при болничен престой:
  За изплащането на дневни пари при болничен престой се изисква представяне на доклад (епикриза) от изписването от болницата. Той трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, протичане на заболяването и продължителност на престоя.

 2. Фиксирана сума при счупвания на кости: За изплащането на фиксираната сума при счупвания на кости е необходимо да се представи медицински доклад. Докладът трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, заключение от рентгенов преглед или рентгенография на фрактурираната кост, както и вида на терапията.

 3. Фиксирана сума за хирургически операции: За изплащането на фиксирана сума за операции се изисква представянето на епикризата от болницата. Тя трябва да съдържа следните данни за застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, включително описание и дата на извършената операция, както и продължителността на престоя.

При настъпване на застрахователно събитие се обадете за съдействие и инструкции на посочения телефонен номер:

 • Застрахователна компания „Уника“ АД: 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50.

Задължения при настъпване на застрахователно събитие:

 • Да се свържете със Застрахователя на телефон 0700 111 50 (за бърза връзка изберете цифра 2), преди предприемането на действия и да посочите името си, номера и валидността на своята застрахователна полица;
 • Да спазва инструкциите и указанията, дадени от Застрахователя;
 • Да предоставите на застрахователя документи, доказващи настъпването на застрахователно събитие в зависимост от възникналото събитие.

Допълнителна информация:

Payment

Pay by debit or credit card.

The security of the payment is guaranteed by the bank and the insurance broker does not have access to the card data.

Obtaining a Policy

The policy is sent to the email address provided. At any time, you can also find your policy in the Boleron mobile app in the 'Policies and payments' menu.